Politica de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

MÚSICA GLOBAL DISCOGRÀFICA S.L considera com objectiu bàsic garantir la privacitat de les dades de caràcter personal dels seus Usuaris recaptats a través de qualsevol sistema que permeti la transmissió
de dades (des d’ara, els “Dades de Caràcter Personal”). Amb l’objecte d’assegurar tal objectiu i de protegir la seva intimitat i privadesa, hem redactat la present política de privacitat (des d’ara, la “Política”), en la qual, posem de manifest i ens comprometem a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui d’aplicació en la matèria.

La present Política tracta les següents qüestions:

a. Titularitat del fitxer
b. Recollida i tractament
c. Utilització de Cookies
d. Links
e. Cesió i/o comunicació d’informació
f. Serveis de “newsletters” i promoció
de productes i serveis
g. Mesures de seguretat
h. Exercici dels drets d’accés.
Modificació i rectificació
i. Opcions personals
j. Canvi de normativa

Així, i en compliment de la Llei 15/1999, de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en concret de conformitat amb el seu article 5, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de les dades, per mitjà del present document, MÚSICA GLOBAL li adverteix dels següents extrems:

1. TITULARITAT DEL FITXER


MÚSICA GLOBAL DISCOGRAFICA, S.L. (des d’ara, “MÚSICA GLOBAL” ), societat de nacionalitat espanyola amb domicili a Girona, c/Santa Eugènia 21A 6º – 17005 Girona i amb C.I.F. B17419391, és l’entitat titular del fitxer al que s’incorporen les seves Dades de Caràcter Personal, així com la responsable del tractament dels mateixos.

2. RECOLLIDA I TRACTAMENT


Dades de Caràcter Personal. MÚSICA GLOBAL podrà requerir-li a través de formularis en-línia Dades de Caràcter Personal. Entre les Dades de Caràcter Personal que, en funció de cada cas, podrem demanar-li que ens siguin facilitats figuren, els següents:

• Nom i Cognoms
• Edat
• Direcció
• Sexe
• Adreça electrònica
• Dades relatives a les seves targetes de crèdit o dèbit
• Número de telèfon
• Tendències Musicals

Les Dades de Caràcter Personal s’incorporaran a un fitxer automatitzat que podrà estar situat dintre de la Unió Europea o als Estats Units d’Amèrica i que complirà amb les exigències de la legislació vigent aplicable a Espanya (des d’ara, el “Fitxer de Dades de Caràcter Personal”).

L’existència i característiques del Fitxer de Dades de Caràcter Personal ha estat comunicada a l’Agència de Protecció de Dades. Finalitat. Les Dades de Caràcter Personal seran objecte de tractament automatitzat per part de MÚSICA GLOBAL. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal consisteix en:
L’execució i el manteniment de qualssevol relacions contractuals que poguessin mantenir MÚSICA GLOBAL i l’Usuari i/o, si escau, l’execució, gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de MÚSICA GLOBAL que fossin sol·licitats per aquests. L’adequació d’aquests serveis a les preferències i gustos dels Usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els mateixos i l’enviament d’actualitzacions.
L’enviament, per mitjans tradicionals i/o electrònics, d’informació tècnica, operativa, publicitària, promocional o autopromocional de productes i/o serveis.
La realització d’estudis interns sobre dades demogràfiques, interessos i pautes de comportament dels Usuaris. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal inclou igualment l’enviament de formularis d’enquestes, que l’Usuari no queda obligat a contestar.

Encarregats del Tractament: MÚSICA GLOBAL podrà contractar amb qualsevol persona física o jurídica perquè, només o conjuntament amb uns altres, tracti les Dades de Caràcter Personal per compte de MÚSICA GLOBAL. En tal cas, MÚSICA GLOBAL regularà contractualment amb dites terceres l’ús i la confidencialitat de les Dades de Caràcter Personal, de conformitat amb el disposat en aquesta política i en la legislació aplicable.

Consentiment: Mitjançant la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis en-línia que incorporin Dades de Caràcter Personal, l’Usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les Dades de Caràcter Personal subministrats siguin incorporats al Fitxer de Dades de Caràcter Personal, sent objecte de tractament automatitzat per MÚSICA GLOBAL de conformitat amb la present Política.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors d’edat, serà requisit imprescindible obtenir aquesta informació sempre amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant perquè les Dades de Caràcter Personal puguin ser objecte de tractament automatitzat segons el previst en la present Política.
Sempre que MÚSICA GLOBAL li sol·liciti Dades de Caràcter Personal, inclourà un enllaç (“link”) vinculat a la present Política amb el propòsit de fer-li partícip dels seus drets i obligacions en matèria de protecció de Dades de Caràcter Personal.

Qualsevol circumstància del tractament de les Dades de Caràcter Personal sol·licitats, distinta de les especificades en la present Política, els serà expressament comunicada.

3. UTILITZACIÓ DE COOKIES


MÚSICA GLOBAL podrà utilitzar “cookies” quan l’Usuari navega per qualssevol de les seves pàgines web.

Una “cookie” ptenint informació relativa a l’usuari. Una vegada que el seu navegador es tanca, la “cookie” implantada en el disc dur del seu ordinador cessa de funcionar.

MÚSICA GLOBAL es reserva la facultat d’utilitzar les seves “cookies” per a assolir una major efectivitat i eficàcia dels serveis en-línia que presta als Usuaris.

Els avantatges que comporta l’acceptació de les nostres “cookies” es traduïx en un estalvi de temps atès que l’usuari no haurà de verificar el procés de registre amb caràcter reiteratiu. L’avantatge addicional que proporcionen les “cookies” és que ens permeten rastrejar i delimitar els seus interessos amb l’objecte de facilitar la seva estada en el nostre lloc web.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de “cookies” i per a impedir la instal·lació de “cookies” en el seu disc dur.

És important que si no desitja acceptar la implantació de “cookies”, no oblidi configurar el seu navegador en tal sentit. Tot i que configurés el seu navegador en el sentit de rebutjar l’acceptació de “cookies”, Vostè podrà navegar en el nostre lloc web sent l’únic inconvenient la impossibilitat de participar en tots i cadascun dels serveis oferts.

MÚSICA GLOBAL no assumeix responsabilitat alguna quant a les “cookies” que terceres parts alienes al nostre serveis poguessin instal·lar en el disc dur del seu ordinador.

4. LINKS


El present lloc web inclou hipervínculos (“links”) que li permeten traslladar-se a altres pàgines o llocs web. MÚSICA GLOBAL no assumeix responsabilitat alguna quant a la política de protecció de dades que pogués haver-se adoptat en els mateixos, aconsellant als usuaris indaguin el contingut de la mateixa.

En qualsevol cas, els usuaris són plenament conscients que la present Normativa s’aplica única i exclusivament a la informació recollida en el present lloc web.

5. CESIÓ I/O COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ


MÚSICA GLOBAL podrà, si escau, cedir les Dades de Caràcter Personal a les empreses del seu mateix Grup, és a dir, Mass Records S.L, Petits Miracles, MGD Music, teenstar records.

6. SERVEI DE NEWSLETTER I PROMOCIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS


Sempre que l’Usuari desitgés subscriure’s al nostre servei de newsletter i promoció haurà de proporcionar les Dades de Caràcter Personal que se li requerissin, en qualsevol cas els mínims i imprescindibles per a l’enviament de publicitat, els quals seran únicament utilitzats amb les finalitats a les quals tals serveis responen.

En qualsevol cas, la publicitat que pogués rebre a través del present sistema serà fàcilment identificable com a tal. En qualsevol moment podrà manifestar la seva voluntat de no rebre publicitat mitjançant l’enviament d’una comunicació en aquest sentit a l’adreça de correu electrònic admin@musicaglobal.com

7. MESURES DE SEGURETAT


MÚSICA GLOBAL garanteix que ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades de Caràcter Personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

Això no obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Sempre que li requerim que ens faciliti informació rellevant (com per exemple, el seu Document Nacional d’Identitat o el nombre de la seva targeta de crèdit), aquesta informació està sotmesa a processos d’encriptació i tecnologia “secure sockets layer” (SSL), conformement als estàndards en el mercat. La majoria dels navegadors existents accepten el SSL. No obstant això, en cas de dubte consulti al seu proveïdor d’accés a Internet.

Així mateix, sempre que proporcioni dades de caràcter rellevant, les dades es canalitzen automàticament a través de la zona segura del servidor, el que es comprova mitjançant la visualització d’una URL del tipus https://musicaglobal.com , visualitzant-se en el navegador una icona en forma de cadenat tancat. Les dades que s’enviïn a partir d’aquest moment es transmetran de manera totalment segura.

El servidor segur establix una connexió de manera que la informació es transmeti xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible pel remitent i el destinatari.

Amb l’objecte que aquests mecanismes de seguretat puguin desplegar els efectes que els són propis es requereix que el navegador utilitzat per l’Usuari sigui Netscape Navigator 3.0 o superior, o Internet Explorer 3.0 o superior.

Amb caràcter addicional hem incorporat mesures tendents a garantir la integritat de les dades i la correcció en la seva utilització. S’ha procedit a la implantació d’un sistema d’identificació i autenticació, així com mecanismes de control de l’accés físic del personal autoritzat.

A aquest efecte, els nostres empleats disposen de pantalles protegides mitjançant sistemes de contrasenyes d’accés degudament desactivades sempre que s’absenten de les mateixes. Al seu retorn al lloc de treball han d’introduir de nou la contrasenya per a accedir a la informació de caràcter personal.

Els nostres empleats han estat entrenats en qüestions relatives a privadesa i seguretat en el tractament donat a les dades. Finalment, hem adoptat les mesures organitzatives necessàries per a assegurar que els servidors en els quals es troba situada físicament la informació a protegir se situïn en locals, degudament condicionats, amb accés restringit.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres si tingués dubtes, preguntes, comentaris o suggeriments en matèria de seguretat, remetent-les a través del correu electrònic a admin@musicaglobal.com.

9. DRETS D’ACCESO, RECTIFICACIÓ I CANCEL.LACIÓ


Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a MÚSICA GLOBAL, podran dirigir-se a aquesta, com responsable del fitxer que conté les seves Dades de Caràcter Personal, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició respecte de les dades incorporades en el fitxer.

Donat el caràcter personalísimo d’aquests drets, serà necessari que l’afectat acrediti la seva identitat enfront de MÚSICA GLOBAL, i MÚSICA GLOBAL es reserva la facultat d’adoptar les mesures que fossin pertinents amb l’objecte de verificar la seva identitat el dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

A l’exercitar el dret d’accés, l’afectat podrà optar per un o varis dels següents sistemes de consulta del fitxer

i. L’enviament d’un correu electrònic
a admin@musicaglobal.com
ii. Comunicació per escrit dirigida a:
Webmaster de Música Global, MÚSICA GLOBAL DISCOGRÀFICA S.L, c/Santa Eugènia 21A 6º – 17005 GIRONA
iii. Telefónicament al telèfon:
972410388

Una vegada que resulti comprovada la seva identitat, MÚSICA GLOBAL procedirà a notificar-li la seva decisió en el termini d’un mes.

Si anàs en sentit afirmatiu, vostè podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació. Els drets de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següent previsions, sempre que vostè considerés que les seves Dades de Caràcter Personal recollits en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius.

Si tal fos el cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans previstos amb anterioritat Una vegada verificada la seva identitat, MÚSICA GLOBAL procedirà a la rectificació o cancel·lació dintre dels 10 dies següents al de la recepció de la seva sol·licitud.

10. OPCIONS PERSONALS


En qualsevol cas, s’informa als usuaris que no serà possible la cancel·lació total de les seves dades, tret que es pretengui la baixa lícita dels mateixos, quan es tracti de comunicacions relatives als nostres propis serveis, atès que en elles es conté informació rellevant per al manteniment i integritat de l’operativitat del nostre sistema.

11.CANVI DE NORMATIVA


MÚSICA GLOBAL es reserva el dret de modificar la present Política amb l’objecte dóna adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les quals poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics corporatius.

Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que fos necessària en el nostre lloc web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present Política. Qualssevol dubtes, preguntes o comentaris que pogués albergar amb referència a la present Normativa, no dubti en fer-nos-les saber dirigint la seva comunicació referent a això a: admin@musicaglobal.com.

Preferències de privacitat
Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Tingueu en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.