fbpx

Condicions d’ús

CONDICIONS GENERALS DEL LLOC

Si us plau, si vosté, l’ “Usuari”, desitja tenir accés als continguts i serveis del lloc www.musicaglobal.com (el “Lloc”), propietat de MÚSICA GLOBAL DISCOGRÀFICA S.L. (“MÚSICA GLOBAL“), llegeixi detingudament els termes i condicions que ho regulen.

1.    LES CONDICIONS GENERALS DEL LLOC I DELS SERVEIS I LA SEVA ACCEPTACIÓ


Condicions Generals del Lloc.

La utilització del Lloc atribuïx la condició d’Usuari i suposa la plena acceptació dels termes i condicions que aquí ho regulen (les “Condicions Generals del Lloc”). Per això, Vè., l’Usuari, manifesta que ha llegit, entès i acceptat els mateixos en la seva plena totalitat quedant a aquest efecte vinculat pels mateixos. Així mateix, l’accés i la utilització del Lloc es troba sotmesa a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixement de l’Usuari per MÚSICA GLOBAL, que completen el previst en aquestes Condicions Generals del Lloc quan no s’oposin a elles.
Condicions Generals dels Serveis. L’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis pot trobar-se sotmesa a determinades condicions generals pròpies que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les Condicions Generals del Lloc aquí recollides (en endavant, les “Condicions Generals dels Serveis”). L’accés i la utilització de dites contingudes i/o serveis implicarà igualment la lectura, enteniment i acceptació de les mateixes.
Modificació. MÚSICA GLOBAL es reserva la facultat de modificar unilateralment cada cert temps les Condicions Generals del Lloc i/o dels Serveis (en endavant, les “Noves Condicions”). A partir de la incorporació de les modificacions en el Lloc s’entendrà igualment que l’accés i la utilització del Lloc per part de l’Usuari implica la plena acceptació de les Noves Condicions.
Rebuig. Si l’Usuari decideix rebutjar les Condicions Generals del Lloc, les Condicions Generals dels Serveis i/o, si escau, les Noves Condicions, no podrà accedir ni utilitzar els serveis i/o continguts oferts en el Lloc.

2.    OBJECTE


Les presents Condicions Generals del Lloc tenen per objecte regular l’accés i la utilització dels continguts i els serveis posats a la disposició dels Usuaris en el Lloc (des d’ara, els “Continguts” i/o, si escau, els “Serveis”). A l’efecte d’aquestes Condicions Generals del Lloc s’entendrà per “Lloc”:
1.    L’aparença externa (o “look and feel”) dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com d’una forma dinàmica (és a dir, l’arbre de navegació).
2.    Els propis elements que integren tant els interfícies de pantalla com l’arbre de navegació, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, aquells textos literaris, imatges i sons, obres multimèdia, artístiques (inclosos gràfics, marcs, etc.), fixacions, fotografies, i en general, totes aquella/s creacions, elements i/o objectes que en els mateixos s’incorporen (des d’ara, els “Continguts”).
3.    Els Serveis que allí s’incorporen i, en general, qualsevol tipus de contingut localitzable sota l’URL www.musicaglobal.com, les seves subdominis i/o les seves subdirectoris.

3.    CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC


Disponibilitat
Sense perjudici de l’establert en l’estipulació 6.2 posterior, el Lloc estarà disponible vint-i-quatre (24) hores al dia durant tot els dies de l’any. No obstant això , el subministrament de noves connexions, canvis de direccionamiento i actualització d’operacions de manteniment necessàries que, en general, impliquin forçosament la suspensió de l’accés o utilització del Lloc podran ocasionar una interrupció temporal pel temps que resulti necessari per a escometre aquestes tasques.
MÚSICA GLOBAL podrà contractar i/o subcontratar amb terceres entitats tot el que estimi oportú en relació amb la realització per les mateixes de qualssevol o totes les activitats necessàries per al manteniment, actualització o millora del Lloc. Aquestes entitats podrien tenir la facultat de desactivar el Lloc i, en conseqüència, interrompre l’accés al mateix. MÚSICA GLOBAL farà tots els esforços a fi de notificar a l’Usuari, en la mesura que això sigui possible, d’aquells períodes de temps en els quals s’interrompés l’accés al Lloc.
Modificació del Lloc
MÚSICA GLOBAL es reserva la facultat de modificar unilateralment, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc, incloent els Continguts i/o Serveis que en ell s’integren.

4.    CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC


Caràcter Gratuït
Tret que s’estableixi expressament el contrari en les Condicions Particulars, l’accés i la utilització del Lloc té caràcter gratuït per als Usuaris i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l’Usuari.
Sense perjudici de l’anterior, MÚSICA GLOBAL podrà deixar de posar a disposició els Continguts, deixar de prestar els Serveis o començar a exigir un preu als Usuaris pel seu accés o prestació. A aquest efecte bastarà la prèvia comunicació a l’Usuari, amb un termini previ mínim de cinc (5) dies d’antelació, de les Condicions Generals dels Serveis que regulin l’accés a dites Contingudes o la prestació d’aquests Serveis. L’Usuari podrà voluntàriament desistir de l’accés i/o prestació aquells Continguts i/o Serveis que impliquin l’abonament de quantitat alguna de conformitat amb l’establert en l’estipulació 10.2.2 posterior. El preu que es fixi únicament serà d’aplicació a partir de la data de la seva entrada en vigor.
El cost del consum telefònic que suposi la utilització del Lloc així com qualssevol costos i/o despeses alienes a l’ accés i posada a la disposició dels Continguts i/o Serveis dependrà única i exclusivament de l’Usuari, qui haurà de plantar cara als mateixos directament.
Utilització del Lloc
L’Usuari s’obliga a utilitzar els Continguts i/o Serveis de forma diligent, correcta i lícita. L’Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, als bons costums acceptades o a l’ordre públic. Així mateix, l’Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant MÚSICA GLOBAL qualsevol responsabilitat que d’això es pogués derivar.
L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del Lloc serà efectuada pel seu propi compte i risc i per a fins estrictament personals, privats i particulars. Queda expressament prohibit que l’Usuari autoritzi a tercers l’ús del Lloc o ho introdueixi en una activitat empresarial o comercial qualsevol.
L’Usuari es compromet a no danyar, inutilitzar o deteriorar els equips o sistemes informàtics de MÚSICA GLOBAL o de tercers Usuaris, així com tots els continguts incorporats i/o emmagatzemats en els mateixos. Així mateix l’Usuari es compromet a no impedir o dificultar de cap manera la normal utilització, gaudi, desenvolupament o prestació dels Continguts o Serveis incorporats en el Lloc
La posada a disposició a l’Usuari del Lloc s’entendrà, en tot cas, supeditada a l’estricte compliment per part d’aquest dels termes recollits en les presents Condicions Generals del Lloc i, si escau, en aquelles Condicions Generals dels Serveis o Noves Condicions que resultin d’aplicació, obligant-se igualment a respectar les restriccions d’ús assenyalades.
Instal·lació i utilització de Programes d’Ordinador A l’efecte del correcte accés i implementació als Continguts i Serveis del Lloc, l’Usuari podrà necessitar la descàrrega en els seus equips informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics o programari. Aquesta instal·lació correrà a càrrec de l’Usuari, declinat MÚSICA GLOBAL qualsevol tipus de responsabilitat que d’això es pogués derivar.
Retirada, Cancel•lació, Suspensió o Bloqueig
MÚSICA GLOBAL podrà, a la seva sola discreció, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés als Continguts o la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin qualsevol dels termes establerts en la present estipulació.

5.    EXCLUSIVA RESPONSABILITAT DE L’USUARI


L’Usuari accepta i reconeix voluntàriament que l’ús del Lloc té lloc sota el seu única i exclusiva responsabilitat. Qualsevol riscos que es derivin d’això són assumits en exclusiva i sense limitació alguna per l’Usuari. En tal sentit, l’Usuari accepta i reconeix que serà exclusivament responsable de qualsevol dany i/o perjudicis que sofrís el seu sistema informàtic i/o de les perdudes derivades de la descàrrega o utilització de qualssevol elements.

6.    GARANTIES I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS


Exoneració General
Tret que la Llei imposi expressament el contrari i exclusivament amb la mesura i extensió que ho imposi, MÚSICA GLOBAL no garanteix ni assumeix responsabilitat alguna respecte de l’ús del Lloc o dels elements relacionats o que s’incorporin al mateix, tals com els Continguts als quals accedeixi l’Usuari o qualssevol dels Serveis prestats.
A títol enunciatiu i no limitatiu, l’exoneració de responsabilitat esmentada en el paràgraf anterior comprèn qualssevol garanties o responsabilitats es derivin dels seus nivells de qualitat, interoperatividad, funcionalitat i/o adequació per a un propòsit particular.
Interrupció, Suspensió i Cancel·lació
L’Usuari accepta que MÚSICA GLOBAL no serà responsable per qualsevol dany o perjudici que es derivin de la interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al Lloc, incloent, a efectes merament enunciatius però no limitatius, qualssevol danys o perjudicis directes, indirectes, col·laterals o accessoris, tant si hagués estat tal interrupció, suspensió o cancel·lació, justificada o no, fora negligent o intencionada, hagués estat advertida o no.
Elements Aliens al Lloc
MÚSICA GLOBAL no controla amb caràcter previ i no garanteix l’absència de qualsevol element aliè que pugui produir alteracions en els equips i aplicacions informàtiques de l’Usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en o transmesos des del mateix.
MÚSICA GLOBAL declina expressament qualsevol responsabilitat en relació amb la introducció en els equips o sistemes de l’Usuari de programes d’ordinador o materials aliens que continguin una seqüència d’instruccions o indicacions que puguin ocasionar efectes nocius al sistema informàtic de l’usuari, incloent, a títol merament enunciatiu “virus informàtics”, “troyans”, errors en la funcionalitat i operativitat (“bugs”), “bombes de temps”, “cancelbots”, etc.
Serveis, Continguts i Informació Aliena a MÚSICA GLOBAL
MÚSICA GLOBAL no intervé en la configuració i prestació dels serveis prestats per tercers a través dels Serveis ni dels continguts i/o productes que aquests poguessin incorporar i/o comercialitzar, ni exerceix control previ algun, no garantint la licitud, infal·libilitat i utilitat dels mateixos. MÚSICA GLOBAL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deures a defectes en la qualitat dels continguts o serveis prestats per qualssevol tercers aliens a MÚSICA GLOBAL.
El present Lloc inclou informacions, opinions, consells, advertiments i declaracions – considerades en el seu conjunt la “Informació”- facilitades per diferents fonts, així com per les seves propis Usuaris. La Informació en qüestió es proporciona tan sols amb propòsits d’informació general. Per això, MÚSICA GLOBAL no s’identifica ni responsabilitza per les decisions que poguessin haver estat adoptades en funció de la mateixa. Així mateix, MÚSICA GLOBAL no controla ni oferix cap classe de garantia sobre la veracitat, vigència, exhaustividad i/o autenticitat de les dades que altres Usuaris proporcionen sobre si mateixos o fan accessibles a altres Usuaris. Així, MÚSICA GLOBAL declina qualsevol responsabilitat que puguin derivar-se de la incorrecta identitat d’Usuaris.
Així mateix i excepte aquelles limitacions de responsabilitat que siguin exigides per Llei, MÚSICA GLOBAL no garanteix, ni assumeix responsabilitat alguna sobre la certesa, integritat, exactitud i actualització de tals Informacions, incloent aquells supòsits en els quals existeixin continguts difamatorios, ofensius o de caràcter il·lícit.
Enllaços amb Pàgines de Tercers Aquest Lloc pot incloure enllaços a llocs web operats per terceres parts. En tals casos, els enllaços en qüestió es faciliten com un servei addicional als Usuaris, sense que en cap cas constitueixin aval algun per part de MÚSICA GLOBAL. Els enllaços que es proporcionen en el present Lloc ho són tan sols per a la conveniència dels Usuaris, fent-los partícips de l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria en Internet sense que es trobin, de cap manera, avalats per MÚSICA GLOBAL. En aquests supòsits, els Usuaris seran els únics responsables de la utilització de tals enllaços i, en conseqüència, MÚSICA GLOBAL no assumeix responsabilitat alguna pels resultats que poden obtenir-se a través d’ells, ni garanteix la informació o el contingut que no es trobi directament gestionat i controlat pel seu Webmaster.

7.    PROPIETAT I RÈGIM D’AUTORITZACIONS


Propietat
L’Usuari reconeix la titularitat de MÚSICA GLOBAL respecte a tots els seus drets de propietat intel·lectual, industrial o altres drets anàlegs sobre el Lloc. A títol enunciatiu i no limitatiu, s’entendrà inclòs qualsevol informació, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programes d’ordinador, base de dades, tecnologia, equips informàtics, know-how, marques, logotips i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Lloc de la seva propietat, així com el propi Lloc (en endavant, la “Propietat”).
L’Usuari es compromet a no retirar ni modificar aquelles llegendes, indicacions o símbols que MÚSICA GLOBAL incorpori a les seves Propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial.
7.2 Règim d’Autorització de la Propietat
7.2.1 L’Usuari reconeix que en virtut d’aquestes Condicions Generals del Lloc MÚSICA GLOBAL no cedeix ni transfereix a l’Usuari cap dret sobre qualssevol elements de la seva Propietat. MÚSICA GLOBAL només autoritza a l’Usuari l’ús de la Propietat imprescindible per a la utilització del Lloc de conformitat amb els termes indicats en el present document i/o en les Condicions Generals dels Serveis.
7.2.2 MÚSICA GLOBAL no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre la seva Propietat distinta de la qual expressament es detalli en les presents Condicions Generals del Lloc o, si escau, en les Condicions Particulars. A aquests efectes, MÚSICA GLOBAL autoritza als Usuaris a accedir i navegar en el Lloc. Quan MÚSICA GLOBAL ho autoritzi, o els dispositius tecnològics propis del Lloc ho permetin, l’Usuari podrà descarregar una única còpia del material propi del Lloc, sempre que anés per al seu ús estrictament personal sense que pugui obtenir avantatge lucratiu o comercial alguna. En qualsevol cas, la llicència d’ús reconeguda en el present apartat no serà, en cap cas, cedida o transferida a terceres parts. MÚSICA GLOBAL es reserva, amb caràcter exprés, qualssevol altres drets o usos que no s’incloguessin en la present llicència; estenent aquesta reserva a l’exercici de les accions, civils o penals, que poguessin exercitar-se com a conseqüència de l’accés i/o ús del present Lloc, les seves pàgines, Continguts o elements.
7.2.3 Excepte l’expressament recollit en el paràgraf anterior, els Usuaris NO ESTARAN AUTORITZATS per a reproduir, emmagatzemar, distribuir (incloent correus electrònics i Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir la Propietat o, en qualsevol altra forma desplegar activitats que comportin l’ús comercial del present Lloc, les seves pàgines, Continguts, Serveis o elements que ho integren, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que consti l’exprés consentiment, atorgat per escrit del titular dels drets d’explotació. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir qualssevol dels elements que conformen la Propietat emprant per a això mitjos o procediments distints dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on s’incorpori la Propietat, o en aquelles Condicions Generals dels Serveis que regulin la seva obtenció.
7.3    Llicència
7.3.1    La remissió per part dels Usuaris d’informacions i/o continguts a alguna de les seccions d’accés públic d’aquest Lloc, incloent a títol merament enunciatiu, maquetes, suggeriments, idees, dibuixos, conceptes, comentaris, preguntes, o qualssevol altres d’anàloga significació, a través del correu electrònic o de qualssevol altres mitjans, implicarà l’atorgament a favor de MÚSICA GLOBAL d’una llicència sense límit en el temps, d’àmbit mundial i de caràcter gratuït per a reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en bases de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar, o en qualsevol altra forma explotar comercialment, en tot o en part, tals informacions o continguts titularitat de l’Usuari.
7.3.2    La llicència en qüestió inclourà, així mateix, la seva incorporació en qualsevol forma o a través de qualsevol mitjà o tecnologia. L’Usuari es fa responsable que les informacions i/o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualssevol normes legislatives que siguin d’aplicació. MÚSICA GLOBAL es reserva el dret, a la seva sola discreció, d’editar, rebutjar o eliminar les informacions i/o continguts abans referits.
7.3.3     Els Usuaris del present Lloc assumeixen l’obligació de mantenir a MÚSICA GLOBAL, o els seus representants, indemne i lliure de tota responsabilitat que pogués derivar de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.
7.4 Establiment d’enllaços amb el Lloc
7.4.1 Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc (des d’ara, el “Enllaç”) haurien de complir les condicions següents:
L’Enllaç únicament permetrà l’accés al Lloc, però no podrà reproduir ni total ni parcialment el contingut.
No s’establiran enllaços amb les pàgines web del Lloc distintes de la pàgina d’inici del Lloc (www.musicaglobal.com).
No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines web del Lloc
No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigratorias sobre el Lloc, MÚSICA GLOBAL o qualsevol de les seves Propietats i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que MÚSICA GLOBAL ha autoritzat l’Enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s’establix l’Enllaç
Excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix Enllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi l’Enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a MÚSICA GLOBAL.
La pàgina web en la qual s’estableixi l’Enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
7.4.2 L’establiment de l’Enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre MÚSICA GLOBAL i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de MÚSICA GLOBAL dels seus continguts o serveis.
7.4.3 Qualsevol altra pretensió d’enllaç distinta de l’estipulada en el paràgraf primer de la present estipulació requerirà la prèvia acceptació per escrit de MÚSICA GLOBAL.

8.    DADES PERSONALS


Per a utilitzar o tenir accés a algun dels Serveis o Continguts que s’incorporin en el Lloc, MÚSICA GLOBAL podrà requerir als Usuaris certes dades de caràcter personal. MÚSICA GLOBAL tractarà dits dades de conformitat amb els termes i condicions recollits en la seva Política de Protecció de Dades publicada en la URL https://www.musicaglobal.com/politica-es . AL completar i enviar qualsevol formulari incorporat en el Lloc, l’Usuari consenteix i autoritza expressament que MÚSICA GLOBAL reculli i tracti les dades de caràcter personal que se li sol·liciten de conformitat amb les finalitats i sota les condicions en ella definida.

9.    RECOLLIDA D’INFORMACIÓ


Amb la finalitat d’adaptar i modificar el Lloc, així com desenvolupar i oferir nous Continguts o Serveis que s’ajustin millor a les seves preferències, MÚSICA GLOBAL utilitzarà instruments o mecanismes tecnològics que permetran l’obtenció de dades estadístiques dels Usuaris. La informació obtinguda a través d’aquests mecanismes no s’associarà a cap Usuari determinat.

10.    DURADA I TERMINACIÓ


La vigència de la relació contractual acordada en el present document té, en principi, una durada indefinida.

11.    CESSIÓ A TERCERS


L’Usuari no podrà cedir, transferir, gravar o subrogar en favor de terceres parts els drets i obligacions establerts en aquestes Condicions Generals del Lloc i, si escau, en les Condicions Particulars. L’Usuari no podrà en cap cas revendre o cedir els seus drets i/o obligacions o utilitzar els Continguts i/o el Servei amb fins comercials. MÚSICA GLOBAL podrà cedir, transferir, gravar o subrogar a favor de terceres parts, total o parcialment, els drets i obligacions assumides en virtut de la relació contractual aquí exposada, així com la posició contractual a qualsevol tercer part, entenent-se per mitjà del present document, que l’Usuari atorga autorització suficient a aquest efecte.

12.    MISCEL·LÀNIA


12.1 Notificacions. A l’efecte de qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració, l’Usuari podrà posar-se en contacte amb MÚSICA GLOBAL a través de l’enviament per correu electrònic a la bústia de correu electrònic admin@musicaglobal.com.
12.2 No-Renúncia. Cap renúncia per part de MÚSICA GLOBAL a emprendre accions en relació amb qualsevol incompliment dels Usuaris dels termes aquí recollits, constitueïx una renúncia a emprendre actuacions respecte a qualsevol altre incompliment d’aquest mateix pacte o de qualsevol altre en el futur.
12.3 Llei Aplicable i Competència. Les presents Condicions Generals del Lloc es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola. En el cas que l’Usuari tingués el seu domicili fora d’Espanya, ambdues parts se sotmeten irrevocable i incondicionalment, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, a la competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Espanya).

Preferències de privacitat
Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Tingueu en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.